Privacyverklaring

Privacyverklaring

Privacyverklaring Stichting Holon Village Movement
Datum: 19 November 2019, versie 1.6

Inleiding
Stichting Holon Village Movement, verwerkt jouw persoonsgegevens, veilig en vertrouwd. We vinden het belangrijk dat je vertrouwen hebt in onze stichting en ook in al onze producten, diensten en informatie. Daarom doen we er alles aan om jouw privacy te beschermen. De regels hierover zijn onder andere vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), waarbij de autoriteit Persoonsgegevens (AP) toezicht houdt op de naleving van de wet. Holon Village Movement handelt binnen de kaders van de wet.

1: Opbouw privacyverklaring
In de inleiding van dit document is informatie te vinden over Stichting Holon Village Movement.Stichting Holon Village Movement is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw gegevens, ongeacht welk onderdeel (Activiteiten, Informatie, Workshops, Educatie, Bedrijfsvoering, Marketing, Communicatie en Projecten). In de onderstaande paragrafen beschrijven we welke persoonsgegevens we verwerken en voor welke doelen we dat doen. Ook lichten we toe voor welke diensten we de gegevens verwerken en op basis van welke grondslag we dit doen. Het delen van gegevens met andere partijen is belicht, evenals het verwerken van persoonsgegevens buiten de EU. De beveiliging van persoonsgegevens komt aan bod samen met het behandelen van de bewaartermijnen. Als laatste is een onderdeel toegevoegd over welke rechten je als deelnemer hebt en welke mogelijkheden je hebt om een klacht in te dienen of contact over dit onderwerp op te nemen met Stichting Holon Village Movement. 

2: Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn herleidbaar tot een persoon. Voorbeelden hiervan zijn naam, adres, e-mail, telefoonnummer, geslacht en IBAN. Soms voegen we de persoonsgegevens samen of anonimiseren we ze zodat deze niet meer herleidbaar zijn naar een persoon.

3: Ben je verplicht om persoonsgegevens te verstrekken?
Ja, in de meeste gevallen wel. Want in veel gevallen is het nodig om de persoonsgegevens te gebruiken om je de activiteit, workshop of informatie te kunnen bieden die je bij ons afneemt. In dat geval is het gebruiken van jouw gegevens noodzakelijk voor de overeenkomst (zoals deelname aan een workshop, cultuurparticipatie of andere activiteit).
Voor andere diensten ben je niet verplicht om gegevens te verstrekken. Voor sommige extra informatie, zoals onze e-nieuwsbrief, vragen we dan eerst jouw toestemming voordat we (meer) persoonsgegevens verzamelen of voordat we gegevens die we al hebben voor andere doeleinden gebruiken. Hierop gaan we hierna wat dieper in.
De verschillende onderdelen van Stichting Holon Village Movement hebben een eigen nieuwsbrief. Voor het versturen van de nieuwsbrief vragen wij om toestemming c.q. hebben wij al eerder om toestemming gevraagd c.q. heb je jezelf aangemeld. Voor het versturen van de nieuwsbrief mogen wij de persoonsgegevens, die we hebben gekregen uit een andere bron binnen Stichting Holon Village Movement, alleen gebruiken als je daartoe uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven.

4: Gegevens verzamelen bij anderen?
Stichting Holon Village Movement verzamelt alleen gegevens bij derde partijen daar waar het samenwerkingsverbanden betreft bij de organisatie van specifieke activiteiten en of workshops. De gegevens die wij verwerken, ontvangen we van de betrokkenen zelf en/of van de samenwerkende partij.

5: Wie is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens?
Stichting Holon Village Movement (KVK-nummer: 69122121) is de juridische verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens.

6: Wie is de functionaris van gegevensbescherming of privacy officier?
Stichting Holon Village Movement heeft, gezien haar beperkte omvang, niet gekozen voor een interne privacy officier. Het dagelijkse bestuur is het contact indien er zaken zijn die gemoeid zijn met de privacy. Deze is te bereiken via het e-mailadres: privacy@holonvillagemovement.nl

7: Welke persoonsgegevens gebruiken wij voor onze diensten en producten?
Persoonsgegevens kunnen voor het gemak worden onderverdeeld in categorieën. Wij gebruiken de volgende categorieën persoonsgegevens
7.1: Naam en contactgegevens (categorie 1): Dit zijn voor- en achternaam, evt. organisatie of vereniging, (privé)adres, geslacht, geboortedatum, e-mailadres en/of telefoonnummer.
7.2: Betaalgegevens (categorie 2): Dit is het IBAN-nummer gekoppeld aan NAWE-gegevens
7.3: Meewerkende partijen en participanten (categorie 4): Dit zijn de persoons- en/of bedrijfsgegevens (incl. mogelijk IBAN) in die gevallen dat je als partner/relatie meewerkt aan/participeert in een van de workshops/activiteiten van Stichting Holon Village Movement .
7.4: Online gegevens (categorie 5): Dit is informatie die we verzamelen over wanneer je onze website en sociale mediapagina’s bezoekt (zoals IP-adressen) of onze online advertenties bekijkt.

8: Voor welke doelen gebruiken we de gegevens?
Wij gebruiken de genoemde persoonsgegevens voor verschillende doelen, deze worden verdeeld over (generieke) hoofddoelen en (specifiekere) subdoelen.
8.1: Leveren van diensten.
8.2: Onderzoek en statistiek.
8.2.1: Bijhouden van analytische bezoekersgegevens via cookies (zie ook ons separaat cookie statement) en google analytisch/tag manager, waarmee het type en de versie van de browser en het besturingssysteem achterhaald worden, het IP-adres, de bezochte webpagina’s en de aangeklikte links.
8.2.2: Analyseren van deze data
8.2.3: Verbeteren van onze website op basis van deze analyse
8.3: Juridische geschillen
8.3.1: Het afhandelen van dossiers met een juridisch geschil
8.4: Wettelijke bepalingen
8.4.1: Het voldoen aan wettelijke bepalingen door derden (zoals Belastingdienst) opgelegd

9: Voor welke diensten gebruiken we de gegevens?
9.1: Dienst 1: inschrijven van cursussen/workshops/activiteiten: Voor het inschrijven voor een cursussen/workshops/activiteiten, gebruikt Stichting Holon Village Movement persoonsgegevens uit de 1ste, 2de, 3de en 5de categorie (zie 7). Dit heeft als doel je te informeren bij eventuele calamiteiten/wijzigingen en/of je op de hoogte te houden van mogelijke aanvullende interessante activiteiten en/of wijzigingen in de voorwaarden.
9.2: Dienst 2: Projecten, activiteiten: Stichting Holon Village Movement verwerkt persoons- en verenigings- en/of organisatiegegevens uit de 1ste, 2de, 4de en 5de categorie (zie 7) bij het registreren van jou (kunstenaar individueel) of jouw club/vereniging, het meewerken en/of onderdeel zijn van een (gezamenlijke) terugkerende en/of ad hoc activiteit, project.
9.3: Dienst 3: overige verwerkingen Stichting Holon Village Movement verwerkt verder persoonsgegevens uit de 1ste, 2de, 3de, 4de en 5de categorie (zie 7), daar waar nodig. Dit kan zijn bij het gebruik van de klantenservice door een klant, het doen van onderzoek en bij het afhandelen van juridische geschillen. Ook kan het zijn dat Holon Village Movement jouw persoonsgegevens moet verwerken om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

10: Op basis van welke grondslagen gebruiken we jouw gegevens?
10.1: Toestemming: Stichting Holon Village Movement gebruikt voor het versturen van een nieuwsbrief als grondslag toestemming. Deze toestemming wordt gevraagd via de website, waarbij je je e-mailadres kan invullen en een interessegebied kan aan vinken. Ter verificatie ontvang je een bevestigingsmail (de zgn. dubbele opt-in methode). Deze toestemming bewaart Stichting Holon Village Movement ter registratie.

10.2: Samenwerking Stichting Holon Village Movement gebruikt voor producties\activiteiten die in samenwerking met derden tot stand komen alsook cultuurparticipatie de grondslag: wederzijdse toestemming. Deze toestemming komt een-op-een tot stand tussen de afgevaardigde (projectleider) van Stichting Holon Village Movement en de representant van de samenwerkende partij. Hiertoe wordt ook gebruik gemaakt van de zgn. dubbele opt-in methode.

11: Bestaan van geautomatiseerde individuele besluitvorming?
Stichting Holon Village Movement maakt geen gebruik van geautomatiseerde individuele besluitvorming, omdat dit voor onze dienstverlening niet nodig is. Dit houdt in datStichting Holon Village Movement bijvoorbeeld niet aan “profiling” doet. Wel vragen wij je naar je interesses en/of voorkeuren om ons aanbod optimaal op je behoeften af te stemmen.

12: Delen we de gegevens met andere partijen?
Stichting Holon Village Movement deelt enkel de persoonsgegevens met organisaties die genoemd zijn op de website. Stichting Holon Village Movement zorgt ervoor dat de gegevensuitwisseling met derden binnen de wettelijke kaders valt. Dit houdt onder andere in dat we afspraken maken met de derde partijen om te zorgen dat zij passende organisatorische en technische maatregelen nemen om klanten te kunnen verzekeren dat de privacy gewaarborgd is.

13: Worden jouw gegevens buiten de EU gebracht?
Stichting Holon Village Movement heeft als uitgangspunt om persoonsgegevens in principe alleen binnen de EU te verwerken Aangezien de AVG van toepassing is binnen de EU, kan daarmee in beginsel altijd een passend beschermingsniveau verzekerd worden.

14: Hoe beveiligen we jouw gegevens?
Omdat de beveiliging van persoonsgegevens erg belangrijk is, heeft Stichting Holon Village Movement een strikt beleid als het hier om gaat. Zoals onder punt 13 van dit document duidelijk is gemaakt verwerken we als uitgangspunt alleen persoonsgegevens binnen de EU. Stichting Holon Village Movement zorgt ervoor dat, indien we jouw persoonsgegevens aan andere organisaties zoals de verwerkers doorsturen, deze organisaties dezelfde maatstaven aanhouden als Stichting Holon Village Movement.

15: Hoe lang bewaren we jouw gegevens?
15.1: Naam, e-mail, ip- en andere contactgegevens (categorie 1): Deze gegevens bewaren we zolang een klant bij ons ingeschreven staat, en maximaal vijf jaar nadat het lidmaatschap beëindigd is.
15.2: Betaalgegevens (categorie 2): Deze gegevens bewaren we zolang een klant bij ons ingeschreven staat, en daarna nog 7 jaar (verplichting Belastingdienst). In het geval van een betaald product of dienst (niet lidmaatschap), bewaren we de eventueel opgeslagen gegevens ook 7 jaar na de laatste transactie. Dat is de wettelijk verplichte bewaartermijn.
15.3: Meewerkende partijen en participanten (categorie 7): Deze gegevens bewaren we maximaal vijf jaar nadat de activiteit, project en/of actie/samenwerking beëindigd is.

16: Welke rechten heb je op basis van de verwerking van persoonsgegevens?
Stichting Holon Village Movement vindt het belangrijk dat de deelnemers de rechten op basis van de wet goed kan uitoefenen. Daarom is het heel makkelijk om via onder andere de website contact op te nemen met ons. Onder het kopje ‘contact’ is de mogelijkheden te vinden om je hierbij kunnen helpen. Via het kopje ‘contact’ kun je gebruik maken van de volgende rechten:
– Het recht van inzage: je hebt het recht om inzage te krijgen in welke persoonsgegevens wij van je verwerken.
– Het recht van correctie: indien de persoonsgegevens die wij van je verwerken niet juist zijn, heb je het recht om deze aan te laten passen.
– Het recht van verwijdering: indien wij jouw persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor het doel waarvoor we ze hebben gekregen, heb je het recht ons te vragen deze te verwijderen. Hier zijn een aantal uitzonderingen op, zoals onze plicht om bepaalde (financiële) gegevens te bewaren voor onder andere de belastingdienst.
– Het recht van beperking: gedurende de periode dat we bezig zijn om te bepalen of jouw gegevens gerectificeerd moeten worden, het bepalen van de onrechtmatigheid van gegevensverwerking, het bepalen of gegevens verwijderd moeten worden of je bezwaar hebt ingediend tegen de verwerking, heb je het recht om de beperking van de verwerking aan te vragen.
– Het recht van dataportabiliteit: op jouw verzoek moeten wij alle persoonsgegevens die wij van je hebben overdragen aan jou of een andere organisatie naar uw keuze. Je kunt alleen van dit       recht gebruik maken inzake de gegevens die worden verwerkt op grond van toestemming of overeenkomst.
– Het recht van bezwaar: indien wij gegevens verwerken op grond van gerechtvaardigd belang of algemeen belang, is het mogelijk bezwaar te maken waarna een belangenafweging zal volgen. In het geval van direct marketing heb je altijd het recht van bezwaar.
Wil je graag extra informatie over het inroepen van je rechten dan kun je mailen naar privacy@holonvillagemovement.nl

17: Klacht indienen bij de bevoegde autoriteit: Autoriteit Persoonsgegevens
Stichting Holon Village Movement vindt het belangrijk om tevreden deelnemers/participanten te hebben. Ook al doen wij er alles aan om dit na te streven, kan het voorkomen dat je als deelnemer/participant niet tevreden bent. Het is mogelijk om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, indien het gaat om de bescherming van persoonsgegevens. Dit kan via: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

18: Hoe kunt u contact met ons opnemen?
Mocht je nog vragen, een klacht of een opmerking hebben, dan kun je contact opnemen via privacy@holonvillagemovement.nl